Noen Tanker Om Dekk Kjøpeprosessen

Piggdekk

Kjøpe nye dekk blir ofte gjort raskt og uten mye, men bak avgjørelsen. Dette skyldes at mange ikke skjønner hvor viktig dekkene er for bilens ytelse og sikkerhet. Hvis det var en bedre forståelse, så ville dekkvalgsprosessen se mye annerledes ut. Hvis du ser på hvor mye tid folk bruker på å velge en bil med alle statister, hvis de i det minste ville tilbringe en brøkdel av den tiden på dekkvalget, ville det være bra.

Når du velger dekk, bør man starte med det du trenger dekkene til. Trenger du vinterdekk? Hvilken type kjøretøy? Trenger du ekstra tungt lastdekk? Trenger du høyhastighetsvurdering? Når du vet hva du vil, kan du begynne å bruke tid på å finne dekk som oppfyller disse kravene.

EU-dekkmerking er laget for å forenkle utvelgelsesprosessen ved å gjøre sammenligningen mellom dekk lettere. Den inneholder bare informasjon om tre faktorer, som har en tendens til å være av noe betydning for oss alle. Det kan ikke være nøkkelfaktoren, men når vi har sortert for nøkkelfaktoren, kan vi deretter ta den endelige avgjørelsen basert på informasjon fra EU-merkingen.

Den grunnleggende informasjonen som EU-merkingen inneholder, er rullmotstandsdyktighet. Jo høyere motstand desto mer drivstoff er forbrukeren for samme avstand. Dette brukes derfor til å indikere drivstoffeffektiviteten til dekkene. Den andre er det våte grepet, som viser hvor fort du kan stoppe en bil på en våt overflate. Dette viser hvor trygg dekkene er som du kan unngå flere ulykker ved å kunne stoppe i tide. Den siste er dekkstøyen, hvor svært høye og støyende dekk kan påvirke kjørekomforten. Hvis lyden er høy nok, kan det til og med være skadelig for hørselen.

Når du trenger vinterdekk, må du vite om du hovedsakelig kjører på snø eller is eller en kombinasjon derav. Piggdekk vil ha bedre grep på is og tett pakket snø, så det kan være ditt foretrukne valg hvis du hovedsakelig kjører på is. Hvis det er en kombinasjon av både is og snø, kan du være i stand til å klare seg med piggfrie dekk. Begge er godkjent for vintertilstand, slik at valget er avhengig av om du tror at du vil ha det absolutt beste grepet, kan du slå deg ned for de belagte dekkene.

Når det gjelder å kjøpe dekk, kan det ofte bli en dyr affære å kjøpe billige dekk. De har en tendens til å slite ut raskere og har høyere rullmotstand som fører til høyere drivstofforbruk på grunn av dette. Dette betyr at dekkene som så billig ved kjøp, raskt kan bli ganske dyre.

Uten å gjøre noen undersøkelser i tillegg til denne informasjonen om de spesifikke faktorene som er viktige for deg, vil det fortsatt være en vanskelig beslutning å gjøre.

For mer informasjon om kjøp av nye dekk, besøk: https://vianor.no/

Några Tankar Om Processen Att Köpa Däck

Dubbdäck

Att köpa nya däck görs ofta snabbt och utan mycket tanke bakom beslutet. Det beror på att många människor inte inser hur viktigt däcken är för bilens prestanda och säkerhet. Om det fanns en bättre förståelse så skulle däckvalprocessen se mycket annorlunda ut. Om du tittar på hur mycket tid folk spenderar på att välja en bil med all extrautrustning, om de åtminstone skulle spendera en bråkdel av den tiden på däckvalet skulle det vara bra.

Vid val av däck bör man börja med varför du behöver däcken. Behöver du vinterdäck? Vilken typ av fordon? Behöver du däck för extra tung last? Behöver du höghastighetsmärkning? När du väl vet vad du vill ha, kan du börja spendera tid på att hitta däck som uppfyller dessa krav.

EU-däckmärkning är utformad för att förenkla urvalsprocessen genom att underlätta jämförelsen av däck. Den innehåller bara information om tre faktorer, vilket tenderar att vara av viss betydelse för oss alla. Det är inte alla nyckelfaktorn, men när vi väl har sorterat för våra nyckelfaktor kan vi då fatta det slutliga beslutet baserat på informationen från EU-märkning.

Den grundläggande informationen som EU-märkningen innehåller är däckets rullmotstånd. Ju högre motstånd desto mer bränsle är konsumeras för samma avstånd. Detta används därför för att indikera bränsleeffektiviteten hos däcken. Den andra är vått grepp, vilket visar hur snabbt du kan stanna en bil på en våt yta. Detta visar hur säkert däcken så att du kan undvika fler olyckor genom att kunna stanna i tid. Den sista är däckbruset, där mycket högljudda och bullriga däck kan påverka din körkomfort. Om ljudet är tillräckligt högt kan det även skada din hörsel.

När du behöver vinterdäck måste du veta om du huvudsakligen kör på snö eller is eller en kombination av dessa. Dubbdäck får bättre grepp på is och tätpackad snö, så det kan vara ditt val om du huvudsakligen kör på is. Om det finns en kombination av både is och snö, kan du kanske klara av odubbade däck. Båda är godkända för vinterförhållanden, så valet är beroende på om du tror att du vill ha det absoluta bästa greppet, kan du välja dubbdäcken.

När det gäller att köpa däck, kan köpa billiga däck ofta bli en dyr historia. De brukar slitas ut snabbare och ha högre rullmotstånd, vilket leder till högre bränsleförbrukning på grund av detta. Det innebär att de däck som såg billiga ut vid köp kan snabbt bli ganska dyra.

Utan att göra någon efterforskning för information om de specifika faktorer som är viktiga för dig, blir det fortfarande ett svårt beslut att fatta

.För mer information om att köpa nya däck, besök: https://vianor.se/

Konditionstest Är Ett Bra Sätt Att Snabbt Ta Reda På Vad Som Behöver Åtgärdas

däcken,

När du äger en bil kan du hålla med om att det planerade underhållet enligt servicehandboken inte alltid är tillräckligt för att bilen ska fungera optimalt. Konditionstest är ett bra komplement till den schemalagda tjänsten, eftersom du snabbt kan göra det för att bedöma om det finns något som behöver åtgärdas. Jag rekommenderar att du gör det både när du känner att något kan vara fel såväl som när saker förändras. Förändringen kan röra sig från sommar till vinter, eller om du planerar att åka på en lång resa eller återvända från en lång resa.

Skönheten i ett konditionstest är att du snabbt kan ta reda på om det är något fel med bilens nyckelfunktioner. Om allt är ok kan du fortsätta köra med vetskapen att bilen är i gott skick och det finns inga problem som måste åtgärdas. Om det finns något som behöver lösas, kommer du också att vara säker på att du har hittat problemet i ett tidigt skede, eftersom problem tenderar att växa och bli dyrare att reparera över tiden.

De kommer att kontrollera nyckelfunktioner, såsom bromsar, däck, stöt dämpare, för att försäkra att allt fungerar som det ska eller vad som bör göras för att ersätta eller reparera det. Om det finns något som behöver åtgärdas, kan du försöka få dem att reparera det direkt eller då kan du schemalägga en tid för reparationen att ske. Det är lämpligt att reparera eventuella problem så snart som möjligt eftersom de snabbt kan växa o bli större och dyrare.

Även om de kontrollerar däcken, är det något du kan göra själv mer regelbundet än du gör ett konditionstest. Du bör kontrollera att däckens skick är bra och att det inte finns några jack eller sprickor som syns på däcken. Du bör mäta slitbanansmönster djup, för att säkerställa att den ligger över miniminivån 4 mm. Lågt mönsterdjupet ökar bromsavståndet, vilket gör det mer sannolikt att du hamnar i en olycka. Däck som har ett slitbanedjup under 4 mm bör bytas till nya däck.

Däcktrycket är också något som du kan kontrollera själv när du stannar vid bensinmacken. Du bör se till att trycket ligger på rätt nivå. Det rekommenderade däcktrycket finns i bruksanvisningen. Vid lågt tryck slits ut däcken snabbare och kommer att leda till att bilen drar mer bensin.

Värdet på din bil tenderar att öka om du underhåller det ordentligt och följer alla planerade servicetillfällen. Så pengar som investeras i att underhålla och serva din bil kan enkelt återfås med ett högre andrahandsvärde som bör täcka kostnaderna för underhåll och reparationer. Du kunde också hålla bilens säkerhet på en högre nivå genom att se till att alla nyckelfunktioner fungerade felfritt.

För mer information om konditionstester, besök: vianor.se

Konditionstest Er En God Måte Å Raskt Finne Ut Hva Som Må Gjøres

dekkene,

Når du eier en bil, kan du være enig i at det planlagte vedlikeholdet i henhold til servicehåndboken ikke alltid vil være tilstrekkelig for å sikre at bilen fungerer optimalt. Konditionstest er et godt kompliment til den planlagte tjenesten, da du raskt kan gjøre det for å vurdere om det er noe som må løses. Jeg anbefaler å gjøre dette både når du føler at noe kan være feil, så vel som når ting endres. Endringen kan bevege seg fra sommer til vinter, eller hvis du planlegger å gå på en lang tur eller tilbake fra en lang tur.

Skjønnheten i en konditionstest er at du raskt kan finne ut om det er noe galt med bilens hovedfunksjoner. Hvis alt er greit, kan du fortsette å kjøre med kunnskap om at bilen er i god stand, og det er ingen problemer som må løses. Hvis det er noe som må løses, vil du også være tilfreds med at du har funnet problemet på et tidlig stadium, da problemer har en tendens til å vokse og bli dyrere å reparere over tid.

De vil sjekke nøkkelfunksjoner, som bremsene dekk støtdempere, for å sikre at alt fungerer, eller hva som kan gjøres for å erstatte eller reparere det. Hvis det er noe som må løses, kan du prøve å få dem til å reparere det umiddelbart, eller så kan du planlegge en tid for reparasjonen å finne sted. Det er tilrådelig å reparere eventuelle problemer så snart som mulig, da de raskt kan bli større og mer kostbare.

Selv om de sjekker dekkene, er dette noe du kan også gjøre selv mer regelmessig enn du gjør en tilstandstest. Du bør kontrollere at tilstanden til dekkene er god og at det ikke er noen kutt eller sprekker som er synlige på dekkene. Du bør måle mønsterdybden for å sikre at den ligger over minimumsnivået 4 mm. Lav mønsterdybden vil øke bremselengde, noe som gjør det mer sannsynlig at du vil ende opp i en ulykke. Dekk som har en mønsterdybden under 4 mm, skal byttes til nye dekk.

Dekktrykket er også noe du kan sjekke deg selv når du stopper ved bensinstasjonen. Du bør sørge for at trykket er på riktig nivå. Det tilbakekalte dekkstrykket finner du i brukerhåndboken. For lavt trykk slites dekkene raskere ut og vil lede til at bilen forbruker mer bensin.

Verdien av bilen din har en tendens til å øke hvis du opprettholder den riktig og følger alt planlagt vedlikehold. Så penger som er investert i å vedlikeholde og vedlikeholde bilen din, kan lett bli igjen tjent av en høyere bruksverdi som skal dekke kostnadene som ble brukt på vedlikehold og reparasjoner. Du var også i stand til å holde sikkerheten til bilen på et høyt nivå ved å sørge for at alle nøkkelfunksjonene fungerte feilfritt.

For mer informasjon om konditionstester, besøk: vianor.no

Ajatuksia Renkaiden Hankinnasta

Nastarenkaat

Uusien renkaiden ostaminen tapahtuu usein nopeasti ja ilman sen kummempaa ajatusprosessia. Tämä johtuu siitä, että monet eivät ymmärrä, kuinka tärkeitä renkaat ovat auton suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta. Jos asiasta olisi parempi ymmärrys, renkaiden valintaprosessi näyttäisi erilaiselta. Ihmiset käyttävät auton ja lisävarusteiden valitsemiseen valtavasti aikaa, ja olisi hyvä, jos edes pieni osa tuosta ajasta käytettäisiin renkaan valintaan.

Renkaat valittaessa kannattaisi aloittaa aina siitä, mihin renkaita tarvitaan. Tarvitsetko talvirenkaat? Millaiseen ajoneuvoon? Tarvitsetko renkaat raskaaseen ajoneuvoon? Tarvitsetko suuren nopeusluokituksen? Kun tiedät mitä haluat, voit alkaa vaatimusten mukaisten renkaiden etsimisen.

EU:n rengasmerkintä on tehty yksinkertaistamaan valintaprosessia helpottamalla renkaiden vertailua. Se sisältää tietoja vain kolmesta tekijästä, jotka ovat yleensä kaikille meille jonkin verran merkityksellisiä. Ne eivät ehkä ole tärkeimmät tekijät, mutta kun olemme järjestäneet renkaat meille tärkeimmän tekijän mukaan järjestykseen, voimme tehdä lopullisen päätöksen EU:n merkinnästä saatujen tietojen perusteella.

EU:n rengasmerkinnän perustiedoissa on renkaan vierintävastus. Mitä suurempi vastus on, sitä enemmän polttoainetta kuluu tietylle etäisyydelle. Tätä käytetäänkin osoittamaan renkaiden polttoainetehokkuutta. Toinen tieto on märkäpito, mikä osoittaa, kuinka nopeasti voit pysäyttää auton märällä pinnalla. Se osoittaa, kuinka turvalliset renkaat ovat. Pysähtymällä ajoissa, voit välttää enemmän onnettomuuksia. Viimeinen merkintä on rengasmelu. Erittäin kovat ja meluisat renkaat voivat vaikuttaa ajomukavuuteen. Jos ääni on tarpeeksi voimakas, se voi jopa vahingoittaa kuuloasi.

Kun tarvitset talvirenkaita, sinun on tiedettävä, aiotko ajaa lähinnä lumella, jäällä vai niiden yhdistelmällä. Nastarenkaat on parempi pito jäällä ja pakkautuneella lumella, joten ne ovat paras valinta, jos aiot ajaa lähinnä jäällä. Jos ajat jään ja lumen yhdistelmällä, saatat selvitä nastattomilla talvirenkailla. Molemmat on hyväksytty talviolosuhteisiin, joten valinta riippuu siitä, haluatko parhaan mahdollisen pidon, missä tapauksessa kannattaa valita nastarenkaat.

Renkaita ostettaessa halpojen renkaiden ostamisesta voi tulla kallis hankinta. Ne yleensä kuluvat nopeammin ja niillä on suurempi vierintävastus, mikä johtaa polttoaineen kulutuksen kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaessa edulliset renkaat voivat nopeasti muuttua melko kalliiksi.

Ilman erityistä tutkimusta juuri sinulle tärkeistä tekijöistä valinta on edelleen vaikea.

Lisää vinkkejä uusien renkaiden hankinnasta saat verkkosivultamme osoitteesta Vianor

Kuntotarkastus On Hyvä Tapa Selvittää, Mitä Pitää Tehdä

renkaat

Auton omistajana olet mahdollisesti samaa mieltä siitä, että huoltokäsikirjan mukaiset määräaikaishuollot eivät välttämättä aina riitä varmistamaan, että auto toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntotarkastus on hyvä lisä määräaikaishuolloille, sillä sen avulla voit nopeasti arvioida, pitääkö jotain korjata. Suosittelen tämän tekemistä, kun tuntuu että jokin saattaa olla vialla tai kun asiat muuttuvat. Muutos voi olla siirtyminen kesästä talveen tai suunnitelma lähteä pitkälle matkalle tai sellaiselta palaaminen.

Kuntotarkastuksen kauneus on siinä, että voit nopeasti selvittää, onko auton tärkeimmissä toiminnoissa jotain vikaa. Jos kaikki on kunnossa, voit jatkaa ajamista tietäen, että auto on hyvässä kunnossa eikä ole ongelmia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Jos sen sijaan löytyy jotain korjattavaa, olet tyytyväinen, että ongelma löydettiin varhaisessa vaiheessa. Ongelmat yleensä kasvavat ja tulevat kalliimmiksi korjata ajan mittaan.

Tarkastuksessa katsotaan tärkeimmät toiminnot, kuten renkaiden, jarrujen, ja iskunvaimentimien kunto, jotta varmistetaan kaiken toimivan tai mitä pitää tehdä niiden toiminnan takaamiseksi. Jos jotain tulee korjata, voit yrittää saada huollon korjaamaan sen välittömästi tai voit varata ajan korjaukselle. On suositeltavaa korjata mahdolliset ongelmat mahdollisimman pian, koska ne voivat nopeasti kasvaa isommiksi ja kalliimmiksi.

Vaikka renkaat tarkistetaan kuntotarkastuksessa, voit myös tehdä sen itse useammin kuin kuntotarkastuksen. Tarkista, että renkaiden yleiskunto on hyvä ja että renkaissa ei ole viiltoja tai halkeamia. Mittaa kulutuspinnan syvyys ja varmista, että se on vähintään 4 mm. Matala kulutuspinnan syvyys lisää jarrutusmatkaa, mikä kasvattaa onnettomuusriskiä. Renkaat, joiden kulutuspinta on alle 4 mm, on vaihdettava uusiin.

Myös rengaspaineet voit tarkistaa itse pysähtyessäsi huoltoasemalle. Varmista, että paineet ovat oikealla tasolla. Suositeltu rengaspaine löytyy omistajan käsikirjasta. Liian matala rengaspaine kuluttaa renkaita nopeammin ja kasvattaa auton polttoaineenkulutusta.

Autosi arvo kasvaa, jos ylläpidät sitä oikein ja noudatat kaikkia huolto-ohjelman mukaisia ​​huoltotoimenpiteitä. Auton kunnossapitoon ja huoltoon sijoitetut rahat saa helposti takaisin korkeamman jälleenmyyntiarvon muodossa. Samalla pidät auton turvallisuuden korkealla tasolla varmistaessasi, että kaikki keskeiset toiminnot toimivat virheettömästi.

Lisätietoja kuntotarkastuksista saat verkkosivuiltamme osoitteessa https://vianor.fi/

Opony na każdą pogodę to prawdopodobnie najlepsza opona dla wielu stanów USA

Opony całoroczne SUV są

Mocno popieram używanie opon na każdą pogodę w stanach, w których występują warunki zimowe, nawet jeśli są one tylko sporadyczne. Powodem tego jest to, że opony zimowe nie są tak powszechne, a ponieważ nie są obowiązkowe, nie są często używane. Ludzie będą jeździć z oponami letnimi, mimo że temperatura jest poniżej zera, a nawet gdy jest śnieg lub lód. Brakuje wiedzy, jak niebezpiecznie jest jeździć z oponami letnimi w warunkach zimowych.

Opony letnie nie są przystosowane do warunków zimowych; to sprawia, że ​​są one tak niebezpieczne, gdy są używane poza ich przeznaczeniem. Największym problemem jest to, że mieszanka gumowa stosowana w oponach letnich jest zoptymalizowana na letnie temperatury, aby zapewnić najlepszą wydajność w tym przedziale temperatur. Po przekroczeniu tego przedziału temperatury do bardzo niskich temperatur guma stanie się twarda i nie będzie w stanie dostosować się do mikrostruktury powierzchni drogi. Ten rodzaj interakcji, gdy powierzchnie zasadniczo się łączą, zapewnia odpowiednią przyczepność. Gdy opony są tak twarde, nie będą mogły się połączyć, ale zamiast tego będą ślizgać się po powierzchni drogi. Jeśli następnie dodasz bardzo śliską powierzchnię, taką jak śnieg lub lód, zasadniczo nie pozostanie żaden uchwyt, a pojazd po prostu prześlizgnie się po powierzchni poza kontrolą.

Opony na każdą pogodę, jeśli są dopuszczone do warunków zimowych, mogą wytrzymać szerszą temperaturę. Używają innej mieszanki gumy o szerszym spektrum temperatur, dzięki czemu pozostają elastyczne nawet w niskich temperaturach. To sprawia, że ​​jest to idealna opona całoroczna, która zapewni Ci bezpieczeństwo niezależnie od pogody. Zapewnią ci przyczepność i kontrolę latem i zimą.

Opony SUV nie różnią się od zwykłych opon, mieszanka gumowa jest podobna, więc opony letnie SUV nie będą lepiej radzić sobie na lodzie niż normalne opony letnie. Więc nawet Twój SUV będzie musiał mieć opony zatwierdzone zimą, jeśli chcesz zmierzyć się z warunkami zimowymi. Opony całoroczne SUV są dobrym zamiennikiem opon zimowych SUV, jeśli są dopuszczone do jazdy w warunkach zimowych. Będą w stanie poradzić sobie ze śniegiem i lodem z dobrą przyczepnością, dzięki czemu nie musisz się martwić o pogodę, zanim wyruszysz gdzieś.

Jeśli nie zamierzasz wybierać opon zimowych na sezon zimowy, radzę rozważyć oponę na każdą pogodę, którą możesz używać przez cały rok. Zapewnią ci bezpieczeństwo i nie będziesz musiał ryzykować życia, jadąc z oponami letnimi w sezonie zimowym. Jeśli używasz tylko jednego zestawu opon przez cały rok, pamiętaj o obróceniu opon, aby zapewnić równomierne zużycie między tylnymi i przednimi oponami.

Więcej informacji na temat opon na każdą pogodę można znaleźć na stronie: https://www.nokiantyres.pl/

Kiedy należy kupić nowe opony?

opon zimowych

Zawsze należy kupować nowe opony, gdy bieżące opony są zużyte. Zużyte opony nie zapewniają takich samych osiągów, jak w przypadku, gdy opony były w dobrym stanie. Jeśli uważasz, że wydajność spada, zawsze powinieneś sprawdzić głębokość bieżnika, aby sprawdzić, czy nie ma głębokości poniżej 4 mm. Jeśli głębokość bieżnika przekracza 4 mm, mogą wystąpić inne problemy, które obniżają osiągi opon. Należy również sprawdzić ciśnienie w oponach, aby upewnić się, że ciśnienie we wszystkich oponach jest prawidłowe. Bardzo niskie ciśnienie może spowodować poślizg samochodu i uczucie, że masz płaską oponę. Niskie ciśnienie może również uszkodzić ściany boczne opon. Zwiększy to również gromadzenie się ciepła, co zwiększa zużycie opon i zwiększy opory toczenia, co przekłada się na wyższe zużycie paliwa.

Zbyt napompowane opony również nie są dobre, ponieważ zmieniają profil opony i powierzchnię styku między drogą a oponą. Więc masz tendencję do posiadania gorszej przyczepności i nie optymalnej wydajności. Droga hamowania zostanie przedłużona, co zwiększa ryzyko wypadków. Niska głębokość bieżnika przedłuży również drogę hamowania i zwiększy ryzyko aquaplaningu. Aquaplaning wymaga dużej objętości rowka, aby móc rozpraszać jak najwięcej wody, aby zapewnić, że opona nie straci kontaktu z nawierzchnią drogi. Brak pozbycia się wody spowoduje utratę kontaktu opony z drogą. Gdy opona nie ma żadnego kontaktu, stracisz możliwość kierowania pojazdem. Jest to oczywiście sytuacja, której chcesz uniknąć.

Nowoczesne opony znacznie się poprawiły w tej dziedzinie. Wprowadzono nowe innowacje w rzeźbie bieżnika i konstrukcji, aby efektywniej wydalać wodę, zapobiegając ryzyku aquaplaningu. Jeśli planujesz zakup nowych opon, zawsze szukaj opon, które zapobiegają aquaplaningowi. Jeśli potrzebujesz opon zimowych, to jest to inna gra w piłkę, mimo że wciąż możesz jeździć na mokrej nawierzchni, gdzie mokry śnieg spowoduje latem taki sam efekt jak woda. Podobne innowacje w oponach zostały wprowadzone, aby zapobiec poślizgowi.

W przypadku opon zimowych chcesz również zapewnić najlepszą możliwą przyczepność do warunków, w których będziesz jeździł. Jeśli napotkasz głównie oblodzone drogi, opony z kolcami są najlepszym wyborem. Mają doskonałą przyczepność na lodzie i na ciasno upakowanym śniegu. Jeśli lód jest rzadki, a Ty masz więcej śniegu, możesz również rozważyć opony bez kolców. Na śniegu zachowują się w zasadzie jednakowo, więc wybór zależy często od osobistych preferencji. Jeśli wybierzesz opony wysokiej jakości, obie zapewnią Ci bezpieczne i komfortowe wrażenia z jazdy.

Więcej informacji na temat dobrych opon można znaleźć na stronie: https://www.nokiantyres.pl/

Dina sommardäck är i bra skick om de har förvarats i ett däckhotell

sommardäck

Lagring av däck är viktigt om du vill att däckets egenskaper ska vara intakta. Däck påverkas av både UV-ljus och ozon och däcken är svarta på grund av att kimrök tillsätts för att skydda däcken från UV-ljus. Däcken påverkas dock fortfarande, men i mindre utsträckning på grund av kimröken. Att lagra däcken i direkt solljus är skadligt för däcket och bör undvikas. Detsamma gäller för höga temperaturer eftersom det ökar åldringshastigheten, vilket gör däcket sprött. Det är därför som förvararing av däcken på ett däckhotell är mycket fördelaktigt för dina däck.

Dessutom när du lagrar däcken i ett däckhotell vet du att däcken var i gott skick då de sattes i förvaring. De rengjordes från smuts och salt, vilket också kan påverka fälgarna och däcken negativt. Märkning av däcken gjordes för att säkerställa att de sätts i rätt position på bilen efter förvaringen, för att säkerställa jämnt slitage mellan däcken. Detta kallas ofta däckrotation. Utan däckrotation kan dina främre däck slita ut snabbare än dina bakdäck, så att du måste köpa bara 2 nya däck. Bilens köregenskaper kommer att förändras när du har stor skillnad i mönsterdjup mellan fram- och bakdäcken, eftersom greppet kommer att skiljas åt. Detta kan orsaka att bilen överstyr. Det händer enkelt att du då tappar kontrollen och bilen kommer i sladd.

För att undvika kör bör du alltid försöka ha samma grepp på alla fyra däcken. Däckrotation hjälper dig att minimera risken att du måste byta ut några av däcken före de andra. Däckrotation görs enklast när du byter från vinter till sommardäck eller vice versa. Med lågt mönsterdjup är du mer sannolikt att drabbas av vattenplaning när du har blöta vägar. Bromsavståndet ökar också, vilket gör det mer farligt att köra. Du måste kontrollera mönsterdjupet regelbundet och kontrollera om det förekommer några oegentligheter i däckets slitage. Kontrollera också däcktrycket, eftersom dina däck kommer att slitas snabbare om de är dåligt fyllda och din bil kommer konsumera mer bränsle under dess körning.

När erfarna servicemontörer skiftar däcket åt dig vet du att det blir gjort korrekt, med rätt verktyg. Du behöver inte oroa dig för att däcken faller av medan du kör och du vet att dina däck förvaras ordentligt utan att behöva föra dem fram och tillbaka till däckverkstaden. Du vet också att du lämnar med däck som blåses upp till rätt tryck och att ventilerna ändras och däcken är balanserade. Det borde vara bra anledning att använda en bensinstation för ditt däckbyte.

För mer information om däckhotell, besök: https://vianor.se/

Bilens säkerhet beror på många faktorer

regler om däck

Säkerhet som det låter bör vara ganska lätt att bestämma, men på en bil beror det på en hel del faktorer. Några av dem är listade nedan:

Bilsäkerhet

Olika bilmodeller kommer att ha olika säkerhetsnivåer. Det beror på hur chassit är byggt, materialet som används, stålets kvalitet, hur kollisionszonerna har byggts etc. Större bilar tenderar att vara säkrare och SUV har scorat mycket bra poäng i säkerhetsprov och du är mycket mer sannolikt att överleva om du är i en olycka med en SUV. Förutom detta kommer bilen att ha säkerhetsfunktioner som säkerhetsbälten, airbags på airbags, ABS-bromsar och TPMS för att övervaka däcktrycket. Alla dessa hjälper naturligtvis till att förbättra bilens säkerhet.

Däcksäkerhet

Däcken ger ytterligare säkerhet till bilen. Däcken kan orsaka olyckor även för de säkraste bilarna; Det är därför det är så viktigt att ta hand om däcken noggrant. Eftersom däcken kommer att ger greppet när du kör, bestämmer de hur bra du kan stanna på vägen och hur snabbt du kan stanna. Om du går under 4 mm mösterdjup är däcken inte längre säkra att köra med, så de behöver bytas till nya däck. Däck med lågt mönsterdjup är mer benägna för vattenplanering och har mycket längre bromssträcka, vilket gör att du är mer trolig att hamna i en olycka.

Du behöver riktiga vinterdäck som är godkända för vinterförhållandena och har 3PMSF-symbolen på sidoväggen, vilket indikerar att de har testats och godkänts för vinterförhållanden. För vinterkörning har du både dubbdäck och dubbfria däck, de båda är bra för vinterförhållanden, medan de dubbade ger dig lite bättre grepp på is och tätt packad snö. Att köra med sommardäck under nollgrader är förknippad med stor fara och bör undvikas. Gummit i sommardäcken blir för hårt vilket påverkar det grepp du får från däcken på ett negativt sätt. Att inte ha några grepp på hala vägar kommer att påverka din säkerhet.

Villkor för avgörande delar

När bilen används kommer vissa nyckeldelar att slita ut och behöver bytas ut och vätskor som kylmedel och motorolja och bromsolja behöver fyllas på eller bytas ut. Bromsbelägg måste bytas ut och stötdämpare. Att köra med en bil som har dåliga bromsar är givetvis inte säker och detsamma gäller för några av de andra nyckeldelarna, som stötdämparna påverkar också bromssträckan när de trycker däcket mot underlaget vilket ger dig bättre dragkraft.

Det bästa är alltid att köpa en säker bil och utrusta den med högkvalitativa däck. Du bör också göra ett konditionstest minst en gång per 6 eller 12 månader för att kontrollera att bilen är i gott skick.

För mer information om körsäkerhet, besök:https://vianor.se/